[vc_row][vc_column][vc_column_text]

תקנון לימודים

 

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

 

מועמד ללימודים במרכז הישגים  המחליט לבטל הרשמתו למרכז  ,יודיע על כך בכתב

(בדואר רשום )למחלקת הרשמה .

היום שבו תתקבל הודעת התלמיד ייחשב לו כיום הפסקת  לימודיו או ביטול הרשמתו.

הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

תלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם יישאו בתשלום שכר-לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת המרכז  כמפורט להלן:

 

 1. התלמיד רשאי לבטל את הרשמתו לקורס תוך 14 ימים ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים קאלנדרים לפני תחילת הלימודים. במקרה של ביטול במסגרת סעיף זה ייגבו מהתלמיד דמי ביטול בשיעור של 5% משכר הלימוד, אשר לא יעלו על סך של 200 ₪, ויתרת הכספים ששולמו על ידו יוחזרו לו.
 2. באם הביטול נעשה לאחר 14 ימים, אך לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים, לא יוחזרו לתלמיד דמי ביטול בשיעור של 300₪ .
 3. ביטול אשר נעשה פחות מ-7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחייב את התלמיד בתשלום 25% משכר הלימוד.
 4. ביטול אשר נעשה לאחר תחילת הקורס, יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט בקורסים של יותר מ-120 שעות, בהם:

ביטול אשר נעשה ב-20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום 50% משכר הלימוד בלבד.

ביטול אשר נעשה לאחר 20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד.

 1. אם יחליט התלמיד לבטל ו/או להפסיק השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא, "המועד הקובע" ליום הביטול יהיה יום קבלת הודעתו של התלמיד בכתב אצל מזכירות המכללה, בה הוא מודיע במפורש על רצונו לבטל ו/או להפסיק את הקורס (להלן: "הודעת הביטול"). הודעת הביטול תישלח, בדוא"ל, בפקס או בדואר רשום, בהתאם לפרטי הקשר עם המכללה המופיעה בכותרת טופס ההרשמה. על התלמיד יהיה לוודא את קבלת הודעת הביטול. הודעה שתישלח בדוא"ל או בפקס לאחר 16:00 תיחשב כאילו התקבלה ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.
 2. לעניין סעיף 4 מס' השעות האקדמיות נספרות מיום תחילת הקורס ועד מועד הודעתו בדבר פרישה.
 3. החזרים על-פי כתב התחייבות זה יבוצעו ע"י המכללה בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.

נוכחות בשיעורים ומשמעת:

 1. ידוע לתלמיד כי חלה עליו חובת נוכחות בכל השיעורים המתקיימים בקורס אליו נרשם.
 2. היעדרות משיעורים תותר מסיבות מוצדקות בלבד וכנגד הצגת אישורים מתאימים. מכל מקום, לא תפחת השתתפות התלמיד בשעורים מ – 85% מכלל שעות הלימוד האקדמיות, גם מסיבות מוצדקות. ידוע לתלמיד כי היעדרות של יותר מ-15% מכלל שעות הלימוד בקורס – תימנע ממנו קבלת תעודת גמר / סיום.
 3. במידה והתלמיד ייעדר מלימודיו עקב נסיבות מיוחדות כגון: תקופת מילואים ממושכת, אשפוז ממושך וכיוב', עליו ליידע את המכללה על כך בדואר רשום בצירוף אסמכתאות תוך 7 ימים מיום קרות הנסיבות הנ"ל. באם היעדרותו של התלמיד עולה על 15% מכלל שעות הלימוד האקדמיות בקורס, תינתן לתלמיד האפשרות להשלים את לימודיו בקורס הבא, אם וככל שיתקיים, על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לשיקולה הבלעדי של המכללה.
 4. ידוע לתלמיד כי עליו לעמוד בכל המטלות שייקבעו ע"י המרצים וכן להשתתף בכל הבחנים והבחינות שיתקיימו במהלך הקורס.
 5. התלמיד מצהיר כי הובא לידיעתו דבר קיומו של תקנון המכללה, הכולל תקנון משמעת לסטודנטים ואשר העתק ממנו מצוי במזכירות המכללה, וכי הינו מתחייב לציית להוראותיו. תקנון המרכז מהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה ומחייב את התלמיד בכל מהלך לימודיו המרכז.
 6. ידוע לתלמיד שהנהלת המכללה תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו במכללה ו/או לגשת למבחנים מטעמה ו/או לגשת למבחנים מטעם הרשות הבוחנת ו/או לא להעניק לו ציון מגן, אם לא יקיים התחייבויותיו בהתאם לכתב התחייבות זה ולתקנון המשמעת של המכללה.
 7. התלמיד מצהיר בזאת כי קרא היטב ובעיון את תכנית הקורס, הבין את תוכנה וכי הובהרו לו תנאי הרשות הבוחנת לגבי הרשאה לגשת לבחינות. התלמיד מאשר בזאת כי לא יהיו לו תביעות כלשהן כלפי המכללה ו/או אחרים אם לא ייכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד או אם לא יקבל תעודת גמר בשל אי עמידה בתנאים הנדרשים ע"י הרשות הבוחנת.

כללי

 1. המכללה לא תיהיה, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין (לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו), אחראית כלפי התלמיד לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים המכללה. סעיף זה כולל הגעה ללימודים וחזרה מהלימודים.
 2. שום התנהגות מצד המכללה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי כתב התחייבות זה או על-פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע"י המכללה.
 3. מקום הכרעת המחלוקות הבלעדי והיחודי לברור כל טענה שתהיה למי מהצדדים כנגד משנהו בכל הקשור לכתב התחייבות זה, מוקנה לבית הדין הרבני לעניני ממונות של הרב לוין בירושלים בלבד ולא לאף גוף אחר.
 4. כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בכותרת של טופס ההרשמה לעיל.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]